הואיל:  וicomm מספקת שירותי גישה לאינטרנט (ISP Internet Service Provider) המאפשרים ללקוח להתחבר לרשת האינטרנט באמצעת  טכנולוגיה עליה הוסכם עם הלקוח ולקבל, לשלוח ולאחסן דואר אלקטרוני (להלן: "השרות").

והואיל: והלקוח התקשר עם icomm כמנוי לשרות (להלן: "המנוי").

והואיל:  והשימוש בשרות כפוף לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא אותם בעיון רב, שכן אי מתן הודעת ביטול השרות לicomm בתוך 7 ימים ממועד קבלת הסכם זה והמשך השימוש בשרות מעיד על הסכמתך ואישורך את תנאים אלה.

1. תנאי העסקה.

1.1 בתקופת ההתקשרות כמפורט להלן, תספק icomm ללקוח את השירות תמורת תשלום חודשי כמפורט במסך התמורה המצורף להסכם זה, והלקוח יהיה רשאי להשתמש בשרות בכפוף להוראות הסכם זה.

1.2 הלקוח ישתמש בשרות החל ממועד תחילת המנוי ועד לתום תקופת ההתקשרות המינימלית כמצוין בתנאי המנוי. תקופת ההתקשרות המינימלית תוארך עם סיומה, באופן אוטומטי ללא צורך בהודעה נוספת, לתקופות בנות חודש אחד כל אחת. אלא אם יודיע הלקוח לicomm לפחות 10 ימים מראש בדואר אלקטרוני ו/או בפניה טלפונית לנציגי השרות של icomm על רצונו להפסיק את ההתקשרות. במקרים בהם לא מצוינת תקופת התקשרות מינימלית רשאי הלקוח להפסיק את ההתקשרות בכל עת בהודעה של לפחות 10 ימים מראש לicomm. בכל מקרה בו יבקש הלקוח לסיים את ההתקשרות בהתאם להוראות הסכם זה, יחויב הלקוח בתשלום עד סוף אותו חודש. מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה אינו גורע מזכותה של icomm להפסיק את מתן השרות בהתאם להוראות הסכם זה.

1.3 icomm תספק את השרות בכפוף להיתרים והרשיונות שבידה ובהתאם להוראות כל דין.

1.4 הלקוח יישא על חשבונו בכל התשלומים לחב' התשתית בגין השימוש בשרות. בכלל זה יישא הלקוח בתשלומים לחב' הטלפון בגין הזמנת קו ו/או פעימות מונה. icomm אינה אחראית ולא תהא חייבת לספק כל מידע ללקוח בגין תעריפי טלפון ו/או כבלים הנגבים עבור השרות והלקוח אחראי לברר בעצמו את תעריפי הטלפון והכבלים.

1.5 icomm מספקת את הגישה לאינטרנט. הלקוח אחראי להתחבר לספק התשתית באזור מגוריו.

2. תמיכה טכנית

2.1 לicomm מחלקת תמיכה טכנית אשר עומדת לרשות לקוחות icomm בשאלות הנוגעות להתחברות לאינטרנט. יתכן שזכות הלקוח לקבל תמיכה כרוכה בתשלום נפרד ונוסף על דמי המנוי, בהתאם לסוג המנוי שרכש מicomm. הלקוח אחראי לבדוק לפני הפניה ולוודא אם עליו לשאת בתשלום נפרד כזה.

2.2 שירותי התמיכה כוללים ייעוץ טלפוני בלבד. במקרה ויבקש הלקוח מicomm לקבל לחזקתה את המחשב שנעשה בו שימוש בשרותיה לצורך בדיקה או תיקון הדבר יהא כרוך בעלות נפרדת. icomm תהא רשאית לסרב לקבל מחשב לצורך בדיקה או תיקון לפי שיקול דעתה.

2.3 icomm איננה מתחייבת כי שירותי התמיכה יפתרו את הבעיה, או יתנו תשובה לשאלה, שבגינה פנה הלקוח לקבל תמיכה.

2.4 icomm לא תתקן או תייעץ בתיקון תקלות טכניות הנובעות מקווי תקשורת לקויים, חומרה לא תקינה, תוכנות שאינן בבעלות

3. דואר אלקטרוני.

3.1 הלקוח יקבל תא הדואר אלקטרוני מאפשר לאחסן ולקבל הודעות עד לנפח של 2 ג'יגה בייט. ניתן להגדיל את נפח תא הדואר תמורת תשלום נוסף. icomm תהיה רשאית לשנות את נפח תיבת הדואר של הלקוח ובתנאי שהודיעה על כך לפחות 30 יום מראש ללקוח, בדואר אלקטרוני. הלקוח רשאי להודיע על אי הסכמתו לכך ולבטל את השרות תוך 30 יום מקבלת ההודעה.

3.2 icomm לא תקרא, תבקר, תבדוק, תשנה או תערוך תכנים של הודעות דואר אלקטרוני שיקבל או ישלח הלקוח, ובכלל זה כל קובץ שיצורף להן, אלא אם כן בית משפט בישראל יורה לה אחרת, אולם icomm תהיה רשאית לבצע סקרים סטטיסטיים כלליים אשר אינם כוללים פרטים המזהים את הלקוח באופן אישי, והכל בכפוף לכל האמור בהסכם זה.

3.3 לקוח מתחייב לא להשתמש בדואר icomm לצורך משלוח דואר אלקטרוני מסחרי שלא התבקש על ידי נמעניו, לשם משלוח דואר לרשימות תפוצה או לשם שיגור מכתבי שרשרת, דואר "זבל", דואר מסחרי שלא נתבקש על ידי נמעניו וכיו"ב. לא להשתמש בדואר icomm על מנת לשלוח תכנים בלתי חוקיים, טורדניים, מזיקים, מאיימים, גסים, מעוררי התנגדות, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית-לרבות כל חומר המהווה פגיעה בפרטיות או הוצאת לשון הרע; לשאת באחריות מלאה ובלעדית לתוכן הודעותיו ולמלוא התוצאות ו/או הנזקים שינבעו מהודעות אלה.

3.4 icomm עשויה לחשוף מידע אישי אם תידרש לעשות זאת מתוקף החוק, או מתוך אמונה בתום לב שצעד זה הוא הכרחי על-מנת למלא אחר החוק, או לפעול בהתאם להליך משפטי שייאכף על icomm.

3.5 הלקוח יודע ומסכים לכך כי icomm רשאית לשלוח אליו מדי פעם הודעות בדואר אלקטרוני, הכוללות מידע על שרותיה, חשבוניות מס וקבלות על תשלומים, או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים. אולם בכל מקרה, icomm לא תמסור לכל צד שלישי מידע המזהה אישית את הלקוח, למעט על פי הוראת חוק ו/או אם בית משפט מוסמך הורה לה לעשות כן.

3.6 icomm אינה יכולה להבטיח שלא תשוגרנה אל הלקוח הודעות מסחריות בדואר אלקטרוני על ידי גופים שלא קיבלו את רשותה. בכל מקרה icomm לא תישא באחריות לתוכן דברי הדואר המסחריים שישוגרו ללקוח או לכל עסקה שתעשה בעקבות קבלת דברי דואר אלה. כל תלונה, תביעה או דרישה תופנה על ידי הלקוח אך ורק לגורם ששיגר את דברי הדואר או שאתו נקשרה העסקה.

3.7 למען הסר ספק, בדואר אלקטרוני שישוגר ללקוח עלולים לעבור וירוסים וכיו"ב. icomm אינה אחראית לתכנים כלשהם שיעברו בדברי הדואר האלקטרוני ולנזקים כלשהם שיגרמו בעטיים.

4. רשת האינטרנט.

4.1 השימוש בשרות מאפשר ללקוח חיבור לרשת האינטרנט, אין באפשרות icomm והיא אינה מבצעת פיקוח, סינון ו/או בקרה לתכנים והפעילויות המתבצעים ברשת, לרבות פורומים, קבוצות דיון, קישורים, שימוש בשירותים והורדת תוכנות. שימוש במגוון האפשרויות כאמור יעשה באחריות הלקוח וicomm לא תישא באחריות בכל האמור לעיל.

5. המנוי.

5.1 בתמורה לשרות ישלם הלקוח לicomm דמי מנוי חודשיים בסכומים כמפורט בדף הנלווה להסכם זה.

5.2 סכום התשלום ואופן חישובו נקבעים בהתאם לחבילת ההתחברות. על הלקוח לבדוק ולוודא כי חבילת ההתחברות הולמת את צרכיו.

5.3 במידה ותנאי המנוי כוללים חיוב חודשי, התשלום יגבה מהלקוח וזאת גם אם לא השתמש הלקוח בחלק ו/או במלוא מכסת השעות שאותה הוא זכאי לנצל. לא ניתן להעביר שעות שימוש שלא נוצלו בחודש מסוים לחודשים הבאים אחריו.

5.4 כל חודש יחויב הלקוח בגין השימוש בשרותי icomm בחודש שקדם למועד החיוב. חודש חיוב בicomm מחושב החל מהיום ה-1 בחודש (בחצות) וכלה ביום האחרון בחודש (בחצות). לדוגמה: החיוב בגין חודש אפריל מתחיל ב- 1 לחודש אפריל ומסתיים ב- 30 לחודש אפריל. icomm תהיה רשאית לשנות את מועדי החיוב .במקרה זה תימסר הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני.

5.5 הלקוח מתחייב לשלם את התשלומים החודשיים המגיעים ל icomm במלואם ובמועד בהתאם לתנאי התשלום. איחור בתשלום העולה על שבועיים, ייחשב הפרה יסודית של הסכם זה. במקרה של פיגור בתשלום יחויב הלקוח בשיעור הריבית החריגה הנהוגה בבנק לאומי.

5.6 במידה ומחיר המנוי או מחירי icomm השונים יהיו נקובים בדולר ארה"ב, יבוצעו התשלומים בשקלים חדשים על פי שער הדולר היציג ביום הפקת החשבון.

5.7 בכל עת רשאית icomm לשנות את דמי המנוי לכל מנוי. המחירים עשויים להשתנות מעת לעת, בהתחשב בשינויים שיחולו בשער הדולר או בשער האירו או במדד המחירים לצרכן או בכל שינוי אחר, מכל מין וסוג, אשר יש בו לדעת icomm כדי להשפיע על מחירי דמי המנוי. הודעה בדבר שינויים כאלה, אם יחולו, תופיע באתר הבית של icomm. אם דמי המנוי יועלו, תפורסם הודעה מתאימה, לפחות 30 יום מראש, באתר הבית של icomm. הלקוח רשאי להודיע על אי הסכמתו להמשך המנוי במחיר החדש ולבטל את המנוי תוך 30 יום מפרסום ההודעה כאמור

5.8 בתום תקופת המנוי המינימלית או בכל עת במידה והמנוי אינו כולל תקופת מנוי מינימלית, רשאית icomm להפסיק לספק ללקוח את השרות בהודעה של 30 יום מראש בדואר אלקטרוני.

5.9 הלקוח רשאי להקפיא את המנוי בכל עת בהודעה מראש לicomm. תקופת ההקפאה לא תפחת משבוע ולא תהיה ארוכה מ-3 חודשים. במהלך תקופת ההקפאה לא יחויב הלקוח ולא יתאפשר לו שימוש בשרות. השימוש בתא הדואר האלקטרוני ייחסם ודואר מתקבל יישמר בתיבה. לאחר תום תקופת ההקפאה כאמור יחודש המנוי באופן אוטומטי ללא הודעה, אולם לא ניתן יהיה לבצע העברת דואר בכל עת במשך תקופת הקפאה.

5.10 למען הסר ספק, לא ניתן, בכל עת, להקפיא את המנוי הנרכש ו/או להפסיקו ולהפעילו מחדש במועד מאוחר יותר והפסקתו תהיה רק בתום תקופת ההתחייבות וכמפורט לעיל/להלן.

6. השירות.

6.1 השרות ניתן לשימוש כמו שהוא (As-Is) . לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי icomm בגין תכונות השרות, יכולתו, מגבלותיו התאמתו לצרכיו או לציפיותיו של הלקוח.

6.2 לצורך שיפור רמת השרות תהיה icomm רשאית, מעת לעת, להתחקות אחר השימוש שעושה הלקוח בשרות- אולם היא לא תעביר לצד שלישי מידע לגבי שימוש הלקוח בשרות.

6.3 icomm תוכל לשנות מעת לעת את היקפו וזמינותו של השרות וכל היבט טכני הכרוך בו. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בטיבו של השרות, באופי הדינמי של האינטרנט, בהתקדמות המתמדת בתחום המחשבים ובשינויים בתוכנות ויישומי המחשב שהשרות מספק.

6.4 התרחשה תקלה טכנית המונעת או משבשת את השימוש בשרות, תפעל icomm באופן סביר לתיקונה המהיר ככל האפשר, וזאת מרגע שנודע לה אודות התקלה. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שicomm אינה מתחייבת כי לא יהיו בשרות תקלות, הפרעות או שיבושים המאפיינים שרות טכנולוגי מסוג זה. icomm רשאית להפסיק מדי פעם את השרות לשם תחזוקת, תיקון, שדרוג ושיפור התוכנה, החומרה או קווי התקשורת שהיא מפעילה. icomm תפעל כמיטב יכולתה לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם לא יסופק השרות.

6.5 לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי icomm בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו לו עקב השימוש בשרות. icomm לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או לא ממוני שייגרם, אם ייגרם, ללקוח עקב מתן ו/או אי מתן ו/או סיום השרות. אם מכל סיבה שהיא יקבע כי סעיף פטור זה הנו בטל, לא יעלה סכום הפיצוי שתשלם icomm ללקוח על הסכומים המצטברים ששילם הלקוח ל icomm בששת החודשים הקודמים לנזק, בגין השרות שגרם לנזק. הלקוח מאשר בזאת כי חלוקת הסיכונים בסעיף זה הנה סבירה בהתחשב בשרות ואופיו.

7. התחיבות הלקוח.

7.1 בכדי לשמור על סודיות המידע בתא הדואר האלקטרוני ומניעת שימוש בלתי מורשה בשרות, הלקוח ישמור בסודיות את הסיסמא שהוקצתה לו לשם שימוש בשרות ויחליפה בתדירות סבירה. ידוע ללקוח כי אי-קיום הוראות סעיף זה עלול לגרום לחשיפת המידע בתיבת הדואר של הלקוח או לשימוש בלתי מורשה בשרות . icomm לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם ללקוח בגין כך שהוא ו/או מי מטעמו לא קיימו את הוראות סעיף זה. icomm תנקוט באמצעי אבטחה סבירים לאבטחת המידע בתיבת הדואר ולשימוש בשרות. עם זאת, הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שנקיטת אמצעים כאמור אינה מבטיחה חסינות מוחלטת מפני פריצה למחשבי icomm ו/או חדירה בלתי מורשית לתיבת הדואר של הלקוח.

7.2 הלקוח מתחייב שלא להסב ו/או להעביר זכויותיו לפי הסכם זה לאחר, מבלי שניתנה לכך הסכמתה של icomm, מראש ובכתב. למען הסר ספק, הפרת סעיף זה תחשב כהפרה מהותית של ההסכם.

7.3 הלקוח מתחייב שלא להפיץ או לתת או לעשות כל שימוש מסחרי בתשלום או שלא בתשלום בשרות.

7.4 הלקוח מאשר בזאת, כי הפרטים שמסר לicomm אמיתיים ומדויקים. הלקוח יודיע לicomm על כל שינוי שיחול בפרטיו האישיים ואמצעי התשלום המשמשים אותו (מספר חשבון בנק וכרטיס אשראי).

7.5 הלקוח מתחייב לשמור על כללי התנהגות נאותה ברשת.

8. שונות.

8.1 icomm רשאית לבטל הסכם זה במקרה שהלקוח הפר בהפרה יסודית איזו מהתחייבויותיו דלעיל, או אם הפר התחייבות כלשהי בהפרה רגילה ולא תיקן את ההפרה בתוך שבעה ימי עסקים ממועד שקיבל דרישה בכתב ו/או בדואר אלקטרוני לעשות כן. בוטל הסכם זה ו/או הסתיים מכל סיבה שהיא, ינותק הלקוח מהשרות ולא יהיה זכאי עוד להשתמש בו. במקרה זה, icomm לא תהיה חייבת לשמור הודעות שהתקבלו אצלו.

8.2 כתובת הלקוח לצורך הסכם זה תהיה כתובת תא הדואר האלקטרוני שהקצתה icomm ללקוח. כתובתה של icomm תהיה כתובת תא הדואר האלקטרוני של מחלקת שרות הלקוחות support@icomm.net.il. הודעות בנושאים הקשורים במישרין או בעקיפין להסכם זה ישלחו בדואר אלקטרוני וייחשבו כאילו הגיעו ליעדם בתוך 2 ימים ממועד המשלוח בפועל.

8.3 כל הסכסוכים הנובעים מהסכם זה ידונו בישראל בלבד בפני בית המשפט המוסמך אך ורק במחוזות תל אביב והמרכז. הדין המהותי שחל על הסכם זה והסכסוכים הקשורים אליו, הוא הדין הישראלי בלבד.

8.4 icomm רשאית לספק את השרות המסופק במסגרת הסכם זה באמצעות צד שלישי ולשם כך להעביר את פרטי המנוי לאותו צד שלישי בכפוף לתנאי הסכם זה .

8.5 ספקיות התשתית (להלן: "בזק" וחברות הכבלים) אינן אחראיות לשירותי התוכן המסופקים במסגרת הסכם זה והסכם זה אינו יוצר כל יחסים חוזיים או אחרים בין הלקוח לבין ספקיות אלה.

8. שונות.

8.1 icomm רשאית לבטל הסכם זה במקרה שהלקוח הפר בהפרה יסודית איזו מהתחייבויותיו דלעיל, או אם הפר התחייבות כלשהי בהפרה רגילה ולא תיקן את ההפרה בתוך שבעה ימי עסקים ממועד שקיבל דרישה בכתב ו/או בדואר אלקטרוני לעשות כן. בוטל הסכם זה ו/או הסתיים מכל סיבה שהיא, ינותק הלקוח מהשרות ולא יהיה זכאי עוד להשתמש בו. במקרה זה, icomm לא תהיה חייבת לשמור הודעות שהתקבלו אצלו.

8.2 כתובת הלקוח לצורך הסכם זה תהיה כתובת תא הדואר האלקטרוני שהקצתה icomm ללקוח. כתובתה של icomm תהיה כתובת תא הדואר האלקטרוני של מחלקת שרות הלקוחות support@icomm.net.il. הודעות בנושאים הקשורים במישרין או בעקיפין להסכם זה ישלחו בדואר אלקטרוני וייחשבו כאילו הגיעו ליעדם בתוך 2 ימים ממועד המשלוח בפועל.

8.3 כל הסכסוכים הנובעים מהסכם זה ידונו בישראל בלבד בפני בית המשפט המוסמך אך ורק במחוזות תל אביב והמרכז. הדין המהותי שחל על הסכם זה והסכסוכים הקשורים אליו, הוא הדין הישראלי בלבד.

8.4 icomm רשאית לספק את השרות המסופק במסגרת הסכם זה באמצעות צד שלישי ולשם כך להעביר את פרטי המנוי לאותו צד שלישי בכפוף לתנאי הסכם זה .

8.5 ספקיות התשתית (להלן: "בזק" וחברות הכבלים) אינן אחראיות לשירותי התוכן המסופקים במסגרת הסכם זה והסכם זה אינו יוצר כל יחסים חוזיים או אחרים בין הלקוח לבין ספקיות אלה.

נספח – תנאי שרות לאינטרנט מהיר
האינטרנט המהיר של icomm באמצעות טכנולוגית כבלים אוVDSL . לרשותך מוקד ייעודי לתמיכה טכנית מלאה 10 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

תשלומים-
התשלומים החודשיים לicomm הנם עבור אספקת שירותי גישה לאינטרנט בלבד.

אבטחת מידע

החיבור לאינטרנט באמצעות קו VDSL או כבלים, להבדיל מחיבור בעזרת מודם חיוג, הנו חיבור אשר עלול להקל על חדירה בלתי מורשית למערכות המחשבים של הלקוח. הלקוח אחראי באופן בלעדי להפעלת אמצעי הגנה מתאימים מפני חדירות בלתי מורשות למערכות המחשבים שלו.

• icomm אינה מתחייבת לחיבור רציף כאשר הקו אינו פעיל.

• icomm אינה מספקת כתובת IP קבועה ללקוח אלא במקרה והלקוח מבקש זאת ובתוספת מחיר.

• icomm אינה מתחייבת לרוחב פס מינימלי.

• נפח תעבורת המידע החודשי לא יעלה על 1,000 Gigabyte בחודש ב- Download.

דילוג לתוכן